satjow

17 tekstów – auto­rem jest sat­jow.

Niektórzy ludzie są tak głupi ,
że je­dyne czym się szczycą , 
to studia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 grudnia 2016, 18:17

Nie myśli. 

myśl • 11 maja 2016, 17:25

Og­rodnik:

Prze­sadzał, kiedy ktoś chciał mu zasadzić.

...kopa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 kwietnia 2016, 23:51

Polak:

Kry­tyk i znaw­ca wszystkiego,
...oprócz siebie samego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2016, 23:49

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

aforyzm • 5 marca 2016, 11:41

Jak­by na to nie pat­rzeć i tak śle­pi jesteśmy... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lutego 2016, 20:56

Autosugestia

Pod wpływem pruk­nięcia oran­gu­tana
ko­liber zmienił zda­nie o nosorożcu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2016, 05:41

Nie mówiąc nic,
wmówią wam wszystko. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 27 października 2015, 16:39

...to tak , jak­by czy­tali bru­kow­ca przed je­go wydaniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 września 2015, 19:24

Manipuł-Insynuacja...
Nie poz­na­ne, a zna­ne le­piej niż zna­nych całe życie... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 14 września 2015, 23:44
satjow

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 maja 2016, 18:05Niusza sko­men­to­wał tek­st Nie myśli.  

11 maja 2016, 18:01M44G sko­men­to­wał tek­st Nie myśli.  

1 marca 2016, 00:21.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jak­by na to nie [...]

1 marca 2016, 00:12Pentagram sko­men­to­wał tek­st Jak­by na to nie [...]

29 lutego 2016, 22:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jak­by na to nie [...]

16 stycznia 2016, 06:50natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Autosugestia Pod wpływem pruk­nięcia oran­gu­tana [...]

16 stycznia 2016, 05:41satjow do­dał no­wy tek­st Autosugestia Pod wpływem pruk­nięcia oran­gu­tana [...]

28 października 2015, 11:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie mówiąc nic, wmówią wam [...]

27 października 2015, 19:44satjow sko­men­to­wał tek­st Nie mówiąc nic, wmówią wam [...]

27 października 2015, 19:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie mówiąc nic, wmówią wam [...]